Ayetü-l Kürsi Tefsiri

Yazarı: Mustafa Utku

Yayın Yılı: 2004
235 sayfa
İthal Kağıt
12x19,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9756799021
Dili: Türkçe

Bu kitapta, her namazdan sonra okuduğumuz Ayetü-l Kürsi'nin fazileti ve tefsiri beyan edilmektedir.Ayrıca İsmail Hakkı Bursevi ve Abdülkadir Geylani'ye ait dualar, virdler ile birlikte Salavat-ı şerifeler ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) mübarek 204 ismi şerifinin açıklamaları da yer almaktadır.Kitabın sonunda hac ve umre sırasında okunacak dualar bulunmaktadır.

Takdim

Aziz okuyucu, işbu risâle-i şerîfenin ihtivâ ettiği bölümler ve bu bölümlerin kaynakçaları hakkında kısaca bilgi vermeyi lüzumlu gördük. Şöyle ki eserimiz sekiz bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm: Açılış Kapısı başlığı altında arz olundu. Besmele-i şerîfenin havassını beyân eden bu manzûme Mustafa Necati(ks.) hazretlerinin Vesile-i Necâtadlı eserlerinden alınmıştır.

2. Bölüm: Besmele-i şerîfeyi okumanın fazîleti ve havassına dâirdir. Oldukça ilginç ve ibretli ifâdeleri ihtivâ etmektedir. Tefcîru’t-Tesnîm fî Kalbin Selîmadlı Arapça eserden tercüme edilerek alınmıştır. Kezâ Risâle-i Besmeleadlı eserden de faydalanılmıştır.

3. Bölüm: Âyetü’l-Kürsî’nin fazîleti ve tefsîrine dâirdir. Bu bölüm müstakil bir risâle olup Üstad Fazlı İlâhîtarafından Hicrî 1415 tarihinde Arapça olarak Riyad’da te’lîf olunmuş ve tarafımızdan tercüme edilmiştir. Kitabın sonunda zengin bir kaynakça mevcuttur. Erbâb-ı ilmin müstefîd olmalarını umarız.

4. Bölüm: Duâlar bölümüdür. Cenâb-ı İsmailHakkı Bursevî(ks.) hazretlerinin çok mühim olan duâlarından bâzılarını ihtivâ etmektedir. Bu mübârek duâlar Hazretin Kitâbü’n-Necât’ından alınmıştır.

5. Bölüm: Virdlere dâirdir. Bu bölümde Seyyidinâ Abdülkâdir Geylânî(ks.) Hazretlerinin Evrâd-ı şerîfeleri, günlük virdleri ve bâzı mühim duâ ve münâcâtları yazılmıştır. Bu virdler Hazreti Pîr’in Füyûzât-ı Rabbâniyye’-sinin muhtelif bölümlerinden alınmıştır.

6. Bölüm: Salavât-ı Şerîfeler bölümü olup bu mübârek Salavât-ı Şerîfeler, Tuhfetü’s-Salavâtadlı eserden alınmıştır. Bu mübârek eser Hüseyin bin Ali el-Kâşifî(ks.) hazretlerine aittir. Aslı Arapça’dır. Hicrî 1385 tarihinde Mustafa Şükrü Efendi(ra.) Osmanlıca’ya çevirmiştir. Fakir de bu nüshadan istifâde ederek işbu Salavât-ı Şerîfeler bölümünü hazırlamıştır.

7. Bölüm: Esmâ-i Muhammediyye’ye (sav.) tahsîs olunmuştur. Peygamber-i Zîşân (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) efendimiz hazretlerinin 201 ism-i şerîfini ihtivâ etmektedir. Bu bölüm Dâvutzâde Muhammed Efendinin Şerhu Delâili’l-Hayrâtadlı eserinden alınmıştır.

8. Bölüm: Medîne-i Münevvere’yi ve Ravza-ı Tâhire’yi ziyâret esnâsında okunması gereken duâları, tavaf ve sa’y duâlarını muhtevîdir. Bu bölüm Menâsik kitaplarından müstefîd olunarak hazırlanmıştır.

Umulur ki bu eseri okuyan kardeşlerimiz tüm zamanlarında özellikle o mübârek makamları ziyâret ânında bu âcizi de hayır duâlarına sâyebân ederler.

Allah’ımız sizleri, bizleri, azîz milletimizi ve tüm İslâm âlemini Feyz-i Muhammediyye’den merzûk eylesin.

Âmîn, bi hürmeti seyyidi’l-mürselîn.